New Aalborg University Hospital Building, Indigo Consortium Denmark, Architect, Design

New Aalborg University Hospital, Denmark

Jutland Building: Danish Healthcare Facility design by Schmidt Hammer Lassen architects

27 Jun 2012

Design: Schmidt Hammer Lassen Architects

English text (scroll down Danish text):

New Aalborg University Hospital won by Indigo Consortium

New Aalborg University Hospital Jutland building design

New Aalborg University Hospital

As part of the Indigo Consortium, schmidt hammer lassen architects has won the competition to design the New Aalborg University Hospital in Northern Jutland, Denmark – a project of € 551.5 million. The new hospital, which is part of a governmental health reform, comprises a 330,000 m2 masterplan with 134,500 m2 hospital buildings and 17,000 m2 for the Faculty of Health Science of Aalborg University. The Indigo Consortium consists of schmidt hammer lassen architects, Aarhus Arkitekterne, Creo Arkitekter and four consulting engineering companies: Brix & Kamp, Oluf Jørgensen, NNE Pharmaplan and Royal Haskoning. The consortium is backed up by sub-consultants Norconsult, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Implement and Bjørk & Maigaard.

New Aalborg University Hospital Jutland building

“The overall architectural approach of the winning proposal is to design the hospital with maximum attention on the individual user – the citizen,” said Partner at schmidt hammer lassen architects Mr. Kim Holst Jensen, and he continued: ”In the design, special attention has been paid to creating optimal conditions to support the comfort it gives when you know that your loved ones are in good hands. Special attention has been paid to creating physical surroundings which are poetic and spatially diverse so the overall experience becomes less formal, less institutional and less impersonal.“

New Aalborg University Hospital building Denmark

The winning design merges the new hospital complex with the sloping landscape in a smooth transition from the existing Aalborg University. The concept of the new masterplan is to create an urban structure where streets, paths and courtyards form greatly diverse spaces, while referring to the human scale in both the buildings and the spaces in between.

“The architectural idea is to enhance the characteristics of the existing landscape and to create synergy between the different functions of the hospital,” explained Kim Holst Jensen. “The durable masterplan offers not only a maximum of flexibility in regards to future extensions but also meets the ambition of offering views and ample daylight in the whole structure for patients, relatives and staff.”

New Aalborg University Hospital Denmark plan layout

The characteristics of the existing landscape are used to structure the hospital in a way where functions, such as the outpatient clinic, are situated with an entrance from East at ground floor level. In the levels above, with direct connection to the higher positioned terrain towards West, the emergency functions are placed. In this way the different work-flows are clearly separated while the closeness of the functions is maintained. The bed wards are placed with vertical connection to the inner street and all main functions.

”The functions are tied together by an inner street which is the vital connection in the whole structure,” said Associate Partner at schmidt hammer lassen architects, Kasper Frandsen. ”By carefully placing the different functions in relation to each other, we fulfill the ambition of closeness while supporting both a well-planned continuity of care and interdisciplinary knowledge sharing in the clinical work.”

The judges’ report states: “The architecture is clear and meets the request of a hospital which offers a humane and spatial experience. The team has succeeded in creating a functional hospital with references to the human scale in both the interior and the exterior.”

schmidt hammer lassen architects won the competition to design the extension of Kolding Hospital in 2010 among others with Creo Arkitekter, who are also part of the consortium in Aalborg.

Danish text:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Nyt Aalborg Universitetshospital vundet af Indigo Konsortiet

Som en del af Indigo Konsortiet har schmidt hammer lassen architects vundet konkurrencen om at designe Nyt Aalborg Universitetshospital, et byggeri til 4,1 mia DKK. Det nye hospital, der er en del af regeringens kvalitetsreform på sundhedsområdet, består af en 330.000 m² stor hovedstrukturplan med henholdsvis 134.500 m² nyt hospital og 17.000 m² Sundhedsvidenskabeligt Fakultet til Aalborg Universitet. Indigo Konsortiet består udover schmidt hammer lassen architects af Aarhus Arkitekterne, Creo Arkitekter og fire rådgivende ingeniørfirmaer: Brix & Kamp, Oluf Jørgensen, NNE Pharmaplan og Royal Haskoning. Desuden er Norconsult Danmark, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Implement og Bjørk & Maigaard underrådgivere til Konsortiet.

Nyt Aalborg Universitetshospital Nyt Aalborg Universitetshospital Bygning Aalborg Universitetshospital Aalborg Universitetshospital Bygning

”Den arkitektoniske tilgang bag vinderprojektet er, at det enkelte menneske – borgeren – bliver den gennemgående figur, som det hele drejer sig om,” siger partner hos schmidt hammer lassen archtiects Kim Holst Jensen, og han fortsætter: ”Der er lagt vægt på, at der i det nye hospital skabes optimale forudsætninger for at understøtte den tryghed, det giver, når vore nærmeste er i gode hænder. Og der er fokus på, at de fysiske omgivelser rummer elementer af noget poetisk og sanseligt, så det hele ikke bliver for formelt, institutionspræget og upersonligt.”

Med udgangspunkt i overgangen fra den eksisterende bebyggelse i Aalborg Øst forbinder vinderforslagets hovedstrukturplan Aalborg Universitet og det nye hospitalskompleks med det skrånende landskab i én samlet bevægelse. Konceptet i hovedstrukturplanen er at betragte den nye bebyggelse som en bydannelse, hvor gader, strøg, pladser og gårdhaver skaber stor rumlig variation, mens den menneskelige skala kan aflæses i både de enkelte bygninger og i rummene der dannes imellem.

”Det arkitektoniske greb i hovedstrukturplanen forstærker de eksisterende landskabelige træk og skaber synergi mellem hospitalets forskellige funktioner,” forklarer Kim Holst Jensen. ”Den robuste struktur tilbyder ikke blot maksimal fleksibilitet i forhold fremtidige udvidelsesmuligheder, men favner også det grundlæggende ønske om at give patienter, pårørende og personale udsyn og dagslys i hele strukturen.”

Organisatorisk udnyttes landskabets eksisterende terrænfald som et aktiv for den funktionelle disponering, så den offentlige adgang, samt adgangen til de mest udadvendte kliniske funktioner, så som ambulatorier og dagkirurgi, sker niveaufrit fra øst i stueplan. I niveauet over, med direkte adgang fra det højereliggende terræn mod vest, er de akutte funktioner, så som FAM, OP, Intensiv, Fødegang, Neonatal, placeret. Herved opnås et meget klart funktionelt princip, hvor akutte og ambulante funktionsflow ikke krydser, men dog har nærhed til hinanden. Sengeafsnit placeres med vertikale forbindelser til den indre gade samt til alle hovedfunktioner.

”Strukturen bindes sammen af et gennemgående gaderum, der såvel inde som ude er livsnerven i hovedstrukturplanen,” siger associeret partner hos schmidt hammer lassen architects, Kasper Frandsen. ”Den omhyggelige placering af de enkelte funktioner i forhold til hinanden opfylder nærhedsønsker, der understøtter og muliggør veltilrettelagte og overskuelige patientforløb såvel som tværfaglighed og vidensudveksling i det kliniske arbejde.”

I dommerbetænkningen står der følgende om vinderprojektet: ” Arkitekturen er enkel og klar, og opfylder ønsket om et hospital med et humant og sanseligt udtryk. Det er lykkedes at skabe et funktionelt og stemningsfuldt hospital både i eksteriør og interiør med udgangspunkt i den menneskelige skala.”

schmidt hammer lassen architects vandt i 2010 konkurrencen om at designe udvidelsen af Kolding Sygehuse, blandt andet i samarbejde med Creo Arkitekter, som også er med i konsortiet i Aalborg.

Nyt Aalborg Universitetshospital – Bygning Information

Arkitekt: schmidt hammer lassen architects
Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg, Danmark
Rådgiverteam:
Konsortiemedlemmer: schmidt hammer lassen architects, Creo Arkitekter, Aarhus Arkitekterne, NNE Pharmaplan, Brix & Kamp Rådgivende Ingeniører, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører, Royal Haskoning (NL)
Underrådgivere: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Bjørk & Maigård, Norconsult, Implement
Bygherre: Region Nordjylland

Areal: Hovedstrukturplan: 330.000 m2
Kvalitetsfondsprojektet: 134.500 m2
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet: 17.000 m2

Byggesum: DKK 4,1 mia. ekskl. moms
Konkurrence: 2012, 1. plads i inviteret konkurrence
Status: Opførelse 2013-20

New Aalborg University Hospital – Building Information

Architect: schmidt hammer lassen architects CREO
Title: New Aalborg University Hospital, Aalborg, Denmark
Consultancy team:
Consortium: schmidt hammer lassen architects, Creo Arkitekter, Aarhus Arkitekterne, NNE Pharmaplan, Brix & Kamp Rådgivende Ingeniører, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører, Royal Haskoning (NL)
Sub-consultants: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Bjørk & Maigård, Norconsult, Implement

Client: Region North Jutland

Area:
Masterplan: 330,000 m2
Hospital: 134,500 m2
Faculty of Health Science: 17,000 m2

Construction Sum: € 551.5 million excl. VAT
Competition: 2012, 1st prize in restricted competition
Status: Construction period 2013-20

New Aalborg University Hospital images / information from Schmidt Hammer Lassen Architects

New Aalborg University Hospital design : Schmidt Hammer & Lassen

Location: Aalborg University Hospital, Denmark, northern Europe

Architecture in Denmark

Danish Architecture Designs – chronological list

Danish Architect

Danish Hospital Buildings

Another Danish Hospital Building by Schmidt Hammer Lassen Architects on e-architect:

Kolding Hospital Building
Kolding Hospital Building
image : Schmidt Hammer Lassen Architects
Kolding Hospital

Hospital Buildings

Danish Hospital Buildings

Herlev Hospital, Copenhagen
Henning Larsen Architects
Herlev Hospital
picture from architects
Herlev Hospital

New Rigshospital
Aarhusarkitekterne A/S + others
New Rigshospital Building
image from architects
New Rigshospital

Aarhus New University Hospital, Jutland
Arkitektfirmaet C. F. Møller
Aarhus University Hospital Building
picture from architect
Aarhus University Hospital Building

Djursland Hospice, Jutland
Arkitektfirmaet C. F. Møller
Djursland Hospice building
image from architect
Djursland Hospice Building

Gentofte Hospital Extension, Sjælland
Arkitektfirmaet C. F. Møller
Gentofte Hospital
photo : Gentofte Hospital
Gentofte Hospital Building

Psychiatric Hospital, Helsingør, Sjælland
PLOT / BIG
Helsingør Hospital Building
image from architect
Helsingør Hospital Building

Danish Architectural Designs

Copenhagen Architecture

Schmidt Hammer & Lassen Architects

Denmark Architecture

Jutland Buildings – Selection

Aalborg Housing
C. F. Møller Architects

House of Music Aalborg
COOP HIMMELB(L)AU

Aalborg Waterfront Masterplan
C. F. Møller Architects

Aalborg School Building

Utzon Center

Aalborg Spa

Comments / photos for the New Aalborg University Hospital Building page welcome