Teatre La Massa, Vilassar de Dalt, Catalunya, Maresme Building, Spanish Architecture, Images

Teatre La Massa, Vilassar de Dalt

Architecture in Maresme, province of Barcelona, Catalonia, Spain – design by Rafael Guastavino Moreno

26 Sep 2016

Theater La Massa by Rafael Guastavino

Design: Rafael Guastavino Moreno, master builder

Date built: 1880-81

Location: Vilassar de Dalt, comarca of Maresme, province of Barcelona, Catalonia, Eastern Spain

English text (scroll down for Catalan):

La Massa, Vilassar de Dalt’s Theatre

The impressive La Massa Theatre was constructed between November 1880 and March 1881 by master builder Rafael Guastavino Moreno. Gusatavino designed a circular structure with a rectangular stage area. The building’s most distinguishing feature is the 17-metre diameter Catalan vault over the main hall. At only 3.5 metres in depth the dome is relatively shallow and its structure consists of a double layer of ceramic tiles. It features a 4-metre diameter oculus in its centre and small peripheral vaults supported by cast iron columns that create the perimeter boxes of the hall.

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

On October 10th, 1880, Genís Trias Cuyàs, baker; Melcior Bruguera Manning, financier; Joan Parcet Fàbrega, surgeon; Pere Villà Teyà, manufacturer; Jaume Serra Monnà, manufacturer; Josep Piferrer Pintó, businessman; Salvador Boquet Vives, landowner; Salvador Banús Feliu, businessman; Pere Màrtir Vehil Banús, chemist, and, Josep Vehil Font, manufacturer, together formed an association and built, on a property purchased by Genís Trias from Antoni Roldós for the sum of 4,500 pesetas, “premises that could be utilised for theatre, dancing and also as a café.”

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

Rafael Guastavino, originally from Valencia but trained and educated in Catalonia, studied at the Escola Especial de Mestres d’Obres (School of Master Builders) and subsequently at the Barcelona School of Architecture where he was a disciple of the architect Elies Rogent. Guastavino left for the United States before seeing completion of the La Massa theatre, but he left his mark in Catalonia with such buildings as the Batlló factory, now the Barcelona Industrial School, and Vilassar’s theatre.

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

In the United States, Guastavino impressed architects by offering them the Catalan vault with a range of domes and cupolas for enclosing large spaces, a solution that was economic, effective and patented as the Guastavino System, and where he established the Guastavino Fire-proof Construction Company.

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

His work can be seen in more than 1,000 structures, especially in public buildings, and became a benchmark of modern American architecture. The New York Times, in 1908, in its obituary stated that “New York’s architect has died,” a sign of the enormous importance of Guastavino on American soil.

In 1889, with the intent of providing its members a space for leisure activities, teaching and mutual assistance the Centre Vilassanes association, commonly called La Massa, was established in the context of an economically booming Vilassar de Dalt. That boom led to the creation of collective labour associations, such as the Estrella, or in the case industrial workers the establishment of La Massa.

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

The Centre Vilassanes, with its café, which occupied the two floors of the building annexed to the theatre, became the principal motor for social and cultural activities in Vilassar. Countless meetings were held over the café’s marble tables, dances, theatre productions and, from 1905, it served as a cinema, endowing the association with an intense level of activities. Throughout the 20th century, new cultural activities, the preservation of archaeological heritage and excursions originated with La Massa, without losing sight of its duty of mutual assistance fulfilling an essential task of care.

In 1997 a partnership was established between the Centre Vilassarenc and the municipality of Vilassar in order to promote the restoration of the building, which came under the direction of the architects Solà Morales, Lluís Dilmé and Xavier Fabré. This effort culminated in 2002 with the completion of a theatre as a modern cultural facility, which would resume a regular programme of activities.

Currently the association under the name of La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc, which includes various sections such as music, poetry, mountain (excursions), continues with the original spirit of being one of the cultural motors of Vilassar.

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

La Massa is one of the jewels of our architectural heritage, declared to be an asset of National Cultural Interest in 2014. For many generations of Vilassar’s residents it has been a meeting place, a place of experiences and training, and a place where dreams have turned, beyond the mere building, into a collective heritage: La Massa is Vilassar’s theatre, a symbol and landmark of our small community.

Photographs by Simon Garcia | arqfoto.com

Catalan text:

La Massa, el teatre de Vilassar

El 10 d’octubre de 1880, Genís Trias Cuyàs, forner; Melcior Bruguera i Manning, hisendat; Joan Parcet i Fàbrega, metge cirurgià; Pere Villà i Teyà, fabricant; Jaume Serra i Monnà, fabricant; Josep Piferrer i Pintó, comerciant; Salvador Boquet i Vives, propietari; Salvador Banús i Feliu, comerciant; Pere Màrtir Vehil i Banús, farmacèutic, i Josep Vehil i Font, fabricant, s’agrupen per formar una societat i edificar, a la finca que havia comprat Genís Trias a Antoni Roldós per 4.500 pessetes, “un local que pueda destinarse a teatro, salón de baile, edificio-café.”

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

L’imponent teatre de la Massa s’edificarà entre els mesos de novembre de 1880 i març de 1881 de la mà del mestre d’obres Rafael Guastavino Moreno.

Guastavino dissenya un edifici circular amb caixa escènica rectangular, del qual destaca la coberta de la sala, amb una cúpula rebaixada formada per un doblat de rajola de 17 metres de diàmetre per 3,5 metres de fletxa, i amb un òcul de 4 metres de diàmetre en el centre i petites voltes perimetrals amb columnes de fosa, que originen l’espai de les llotges.

Rafael Guastavino, d’origen valencià però de formació plenament catalana, estudia a l’Escola Especial de Mestres d’Obres i posteriorment a l’Escola d’Arquitectura, on esdevindrà deixeble de l’arquitecte Elies Rogent. Guastavino marxarà als Estats Units sense veure acabat el teatre, però ens deixarà la seva empremta a Catalunya en edificis singulars com la fàbrica Batlló, seu de l’Escola Industrial a Barcelona, i el teatre de la Massa a Vilassar.

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

Als Estats Units, Guastavino enlluernarà els arquitectes oferint la volta catalana, amb tot un ventall de voltes i cúpules, com una solució per al cobriment de grans espais, una solució econòmica i efectiva que patentarà com a Guastavino System, fundant la Guastavino Fire-proof Construction Company. La seva obra es veurà present en més de 1.000 edificacions, sobretot en edificis públics, i aconseguirà ser un referent de l’arquitectura moderna als Estats Units. El diari New York Times, l’any 1908, publicarà la seva necrològica amb la frase “ha mort l’arquitecte de Nova York”, senyal de l’enorme transcendència de l’obra de Guastavino en terres americanes.

El 1889, amb la voluntat de proporcionar als socis lleure, instrucció i mutu auxili, es constituirà a Vilassar l’entitat Centre Vilassanès, coneguda pel popular nom de la Massa, en el context d’un Vilassar en ple desenvolupament tèxtil, que va comportar la creació d’espais relacionals per als col·lectius d’obrers, com l’Estrella, o per als industrials, com serà l’origen de la Massa.

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

El Centre Vilassanès, amb l’edifici del cafè, que ocuparà les dues plantes de l’edifici annex al teatre, esdevindrà el motor principal de l’activitat social i cultural de Vilassar. Les incomptables tertúlies a les taules de marbre del cafè, els balls, el teatre i, a partir de 1905, el cinematògraf, van dotar l’entitat d’una intensa activitat. Al llarg del segle XX, de la Massa sorgiran noves propostes culturals, de salvaguarda del patrimoni arqueològic, excursionista…, sense perdre de vista les funcions de mutu auxili, que complien una tasca assistencial indispensable.

L’any 1997 es constitueix un consorci entre el Centre Vilassarenc i l’Ajuntament de Vilassar per impulsar la restauració definiteiva de l’edifici, portada a terme per l’equip dels arquitectes Ignasi de Solà Morales, Lluís Dilmé i Xavier Fabré, que culmina l’any 2002 amb l’adequació del teatre com a equipament cultural modern, que reprendrà una programació estable.

Teatre La Massa Vilassar de Dalt

Actualment l’entitat, sota el nom de La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc, amb differents seccions de música, poesia, muntanya…, continua amb l’esperit originari d’esdevenir un dels motors culturals del Vilassar actual.

La Massa és una de les joies del nostre patrimoni arquitectònic, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 2014. Per a moltes generacions de vilassarencs ha esdevingut un punt de trobada, de vivències, de formació i de somnis que el converteixen, més enllà de l’edifici, en un patrimoni col·lectiu: la Massa és el teatre de Vilassar, un símbol i un referent de la nostra petita comunitat.

Text: Enric Ortega – Dibuix: Francesc Riart – Fotografies: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

Teatre La Massa, Vilassar de Dalt, Catalunya images / information received from Simon Garcia | arqfoto.com

Location:Teatre La Massa, Vilassar de Dalt, Catalunya, Spain ‘

Architecture in Northeast Spain

Barcelona Architectural Designs – chronological list

Barcelona Architecture Tours

Some recent Catalan architecture projects on e-architect:

Vallès Oriental Residence by the Maresme Mountains

House Palau in Barcelona

Wooden Houses in Costa Brava

E House in Barcelona

Barcelona Houses
Costa Brava house
photo : Starp Estudi

Barcelona Architecture

Barcelona Housing
Costa Brava house
image from architect

Costa Brava

Les Franqueses del Vallés house
Design: CPVA Arquitectes
Les Franqueses del Vallés House
picture : Simon Garcia

Casa M Barcelona
Design: RTA-Office
House M
image from architect

Barcelona House

Comments / photos for the Teatre La Massa, Vilassar de Dalt, Catalunya page welcome

Teatre La Massa, Vilassar de Dalt, Catalunya Building

Website: Ajuntament de Vilassar de Dalt – Portada