El Trull CV Cuadrat Valley estate, Garrigues region building, Catalonia oil mill, Barcelona rural real estate photos

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues region, Catalonia

7 March 2024

Architecture: Alventosa Morell Arquitectes

Location: Cuadrat Valley estate, Garrigues (comarca), Catalunya, northeast Spain

El Trull CV

‘An oil mill between Olive trees’

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues, Catalonia

Photos by Adrià Goula

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Les Garrigues region, Catalonia, Spain

Description of the project

English text (scroll down for Spanish and Catalan):

If I had to build here for myself, I think I would build in glass, because all the views are so beautiful that it is difficult to decide which view would be preferable.
– Ludwig Mies ven der Rohe talking about the Farnsworth House documented in the Ludwig Mies Critical Bibliography Van Der Rohe.

In 2017 Alventosa Morell Arquitectes met with the clients for the first time to talk about the possibility of designing a building like a winery, but for the production of organic oil, harvested in the more than 70Ha around it that comprise the Cuadrat Valley estate, in Les Garrigues region, in Catalonia.

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues, Catalonia

It is not a very well known place, but it is a unique hilly landscape thanks to its different fields of olive trees, its forests and its stone terraces. These terraces were built with natural stone (of the same landscape) in order to cultivate the land in this sloping terrain.

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues, Catalonia

The place chosen to build the oil mill was on a hill formed by residual terraces with few possibilities for exploitation and with stone walls in poor condition. At the top, however, two rock groups stood out with sculptural character and framing views. From the upper terrace, we can see not only entire agricultural property, but we can also have a spectacular 360º panoramic view.

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues, Catalonia

Once the location was chosen, Alventosa Morell Arquitectes understood that the challenge consisted, not only, in designing an architectural reference that would facilitate the production of high-quality, ecological and innovative oil. It consisted, for the most part, in designing a project that did not alter the secular values of this landscape and environment.

For this purpose, the project is based on two different strategies. On the one hand, 90% of the building is hidden through a staggered layout of its program, adapting it to the original terraces and restoring the stone walls, now transformed into the façade of the oil mill.

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues, Catalonia

Consequently, most of the building is buried, disappearing, following the pattern of the ancient agricultural terraces of the olive fields of Les Garrigues. The roofs become visitable green spaces with native flora and olive trees while the dry stone facades are distributed parallel and at different levels, adapting to the original topography.

On the other hand, the remaining 10% of the building makes a difference. It is a complementary volume to the mill (production space and offices). This is the reception space where you can buy and taste the gourmet products made by the property and the place where you can start the guided tour of the interior of the building. The reception pavilion is located at the top of the hill between two existing sculptural rock groups and enjoying the panoramic views. It is the only visible volume and becomes a landmark, based on a unique and light construction that seeks to be very neutral so as not to compete with the rocks in its surroundings.

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues, Catalonia

This new space avoids any domestic reference and its design is based on an organic shape that adapts itself to the morphology of the two rock groups that delimit it. This uniqueness is materialized from a concrete roof, where its curved perimeter draw the shapes of the natural environment; and a glass façade without any parallel plane that allows us to enjoy the incredible 360º views.

Regarding the materiality of the building, the project seeks sostenibility, integration and respect with the environment. For this reason, the construction uses Km0 natural materials, which are waste from the emptied of the hill previous to the building process work. 100% of the stone walls are made from the excavation of the same work, just like the earth of the vegetal covers, finished with native vegetation.

El Trull CV Cuadrat Valley estate, Garrigues region

At the same time, with the desire to reduce unnecessary CO2 emissions, Alventosa Morell Arquitectes have decreased the use of dispensable materials, they take advantage of the load-bearing and mechanical properties of the excavated rock and leave it visible. This fact is fundamental since its harshness is not only a unique construction element of the project but also the use of the thermal inertia of the mountain itself has allowed the creation of a stable environment of 18ºC in winter and summer. As a consequence, Alventosa Morell Arquitectes guarantee optimal conditions for oil production and an enormous reduction in the consumption of active cooling systems.

All of these strategies have been designed to satisfy the objective set by the property: to generate a unique experience by creating a symbiosis between an extraordinary oil mill, THE EXPERIENCE OF haute cuisine and a moving architectural experience.

El Trull CV Cuadrat Valley estate, Garrigues region

Descripción del proyecto:

Català:

Si hagués de construir aquí per a mi, crec que construiria en vidre, perquè totes les vistes són tan boniques que és difícil decidir quina vista seria la preferible.
El Sr. Mies parlant de la casa Farnsworth docu mentat a la Bibliografia Crítica Ludwig Mies Van Der Rohe.

L’any 2017 ens vam reunir per primera vegada amb els clients i vam parlar de la possibilitat de dissenyar un celler per a la producció d’oli ecològic collit a les més de 70Ha que comprenen la finca de Quadrat Valley a la comarca de les Garrigues, Catalunya.

És un paratge desconegut però amb un caràcter paisatgístic únic gràcies als boscos d’oliveres i la transformació del paisatge verge en terrasses agrícoles. Aquestes terrasses estan generades a partir de murs de pedra natural per tal de poder cultivar la terra.

El Trull CV Cuadrat Valley estate, Garrigues region

El lloc escollit dins aquest paisatge va ser en un turó format per terrasses residuals amb poques possibilitats dexplotació i amb murs de pedra en mal estat de conservació. Al cim però, destacaven dos conjunts rocosos amb caràcter escultòric i emmarcant unes vistes commovedores. Des de la terrassa superior, no només podem veure gairebé tota l’explotació agrícola de la propietat, sinó que també tenim una vista panoràmica a 360º on destaquen dues fites muntanyoses impressionants, la serra del Montsant i la serralada Pirinenca.

Un cop escollit la ubicació vam entendre que el repte consistia, no només, a dissenyar un edifici que facilités l’elaboració d’oli d’alta qualitat ecològic i innovador. Consistia, majoritàriament, a dissenyar una obra que no alterés els valors seculars del seu entorn paisatgístic i que alhora es fusionés amb el paisatge.

Amb aquest propòsit, el projecte es basa en dues estratègies diferenciades. D’una banda, el 90% de l’edifici s’amaga dins del turó mitjançant una disposició esglaonada del seu programa adaptant-lo a les terrasses originals i restituint els murs de pedra que ara les conformaven en funció de façana.

Per tant, la major part de l’edifici està enterrat, desapareix, seguint el patró de les terrasses agrícoles dels camps d’oliveres de les Garrigues. Les cobertes es converteixen en espais verds visitables amb flora autòctona i oliveres mentre que les façanes de pedra seca es distribueixen paral·lelament ia diferent nivell adaptant-se a la topografia original.

El Trull CV Cuadrat Valley estate, Garrigues region

D’altra banda trobem el 10% restant de l’edifici. És un volum complementari al molí. Es tracta de l’espai de recepció on es poden comprar i degustar els productes elaborats per l’empresa i el lloc on començar la visita guiada per l’interior de l’edifici. El pavelló de recepció s’ubica al cim del turó entre dos conjunts rocosos escultòrics existents i gaudint de les vistes panoràmiques. És l’únic volum visible i es converteix en una fita, basada en una construcció singular i lleugera que busca ser molt neutre per no competir amb les roques del seu entorn.

Aquest nou espai defuig qualsevol referència domèstica i es dissenya a partir d‟una forma orgànica que va adaptant-se a la morfologia dels dos conjunts rocosos que el delimiten. Aquesta singularitat es materialitza a partir d’una coberta de formigó, on el perímetre es corba per esquivar l’entorn natural, i una façana vidrada sense cap pla paral·lel que ens permet gaudir de les increïbles vistes a 360 º.

El Trull CV Cuadrat Valley estate, Garrigues region

Pel que fa a la materialitat de l’edifici i la sostenibilitat, el projecte busca la integració i el respecte amb el medi ambient. Per aquest motiu, la construcció fa servir materials naturals de Km0, que són residus de la mateixa obra. El 100% dels murs de pedra estan fets a partir de l’excavació de la mateixa obra, igual que la terra de les cobertes vegetals acabades amb vegetació autòctona.

Alhora, amb la voluntat de reduir emissions de CO2 innecessàries, reduint l’ús de materials prescindibles, aprofitem les propietats portants i mecàniques de la roca excavada i la deixem vista a tot el molí. Aquest fet és fonamental ja que la seva cruesa no és només un element constructiu singular del projecte sinó que l’aprofitament de la inèrcia tèrmica de la mateixa muntanya ha permès crear un ambient estable de 18ºC al hivern i l’estiu. Com a conseqüència, garantim unes condicions òptimes per a la producció de l’oli i una enorme reducció del consum de sistemes actius per a la refrigeració.

Totes aquestes estratègies han estat dissenyades per satisfer l’objectiu marcat per la propietat: generar una experiència única creant una simbiosi entre l’alta gastronomia i una experiència arquitectònica commovedora.

El Trull CV Cuadrat Valley estate, Garrigues region

Descripció del Projecte:

Castellano:

Si tuviese que construir aquí para mí, creo que construiría en vidrio, porque todas las vistas son tan hermosas que es difícil decidir qué vista sería la preferible.
El Sr. Mies hablando de la casa Farnsworth documentado en la Bibliografía Crítica Ludwig Mies Van Der Rohe.

En el año 2017 nos reunimos por primera vez con los clientes y hablamos de la posibilidad de diseñar una bodega para la producción de aceite ecológico cosechado en las más de 70Ha que comprenden la finca de Cuadrat Valley en la comarca de les Garrigues, Catalunya.

Es un paraje desconocido pero con un carácter paisajístico único gracias a sus de campos de olivos y la transformación del paisaje virgen en terrazas agrícolas. Estas terrazas están generadas a partir de muros de piedra natural con el fin de poder cultivar la tierra.

El lugar escogido dentro de este paisaje fue en una colina formada por terrazas residuales con pocas posibilidades de explotación y con muros de piedra en mal estado de conservación. En la cima pero, destacaban dos conjuntos rocosos con carácter escultórico y enmarcando unas vistas conmovedoras. Des de la terraza superior, no solamente podemos ver casi toda la explotación agrícola de la propiedad, sino que también tenemos una vista panorámica a 360º donde destacan dos hitos montañosos impresionantes, la sierra del Montsant y la cordillera Pirenaica.

El Trull CV Cuadrat Valley estate, Garrigues region

Una vez escogida la ubicación entendimos que el reto consistía, no solamente, en diseñar un edificio que facilitase la elaboración de aceite de alta calidad ecológico e innovador. Consistía, en su mayor parte, en diseñar una obra que no alterase los valores seculares de su entorno paisajístico y que al mismo tiempo se fusionase con el paisaje.

Con este propósito el proyecto se basa en dos estrategias diferenciadas. Por un lado el 90% del edificio se oculta dentro de la colina mediante una disposición escalonada de su programa adaptándolo a las terrazas originales y restituyendo los muros de piedra que las conformaban ahora en función de fachada.

En consecuencia, la mayor parte del edificio está enterrado, desaparece, siguiendo el patrón de las terrazas agrícolas de los campos de olivos de les Garrigues. Las cubiertas se convierten en espacios verdes visitables con flora autóctona y olivos mientras que las fachadas de piedra seca se distribuyen paralelamente y a diferente nivel adaptándose a la topografía original.

Catalonia oil mill building interior design

Por otro lado, encontramos el 10% restante del edificio. Es un volumen complementario al molino. Se trata del espacio de recepción donde poder comprar y degustar los productos gourmet elaborados por Cuadrat Valley y el lugar donde empezar la visita guiada por el interior del edificio. El pabellón de recepción se ubica en la cima de la colina entre dos conjuntos rocosos escultóricos existentes y disfrutando de las vistas panorámicas. Es el único volumen visible y se convierte en un hito, basado en una construcción singular y ligera que busca ser muy neutro para no competir con las rocas de su entorno.

Este nuevo espacio rehúye cualquier referencia doméstica y se diseña a partir de una forma orgánica que va adaptándose a la morfología de los dos conjuntos rocosos que lo delimitan. Esta singularidad se materializa a partir de una cubierta de hormigón, cuyo perímetro se curva para sortear el entorno natural, y una fachada vidriada sin ningún plano paralelo que nos permite disfrutar de las increíbles vistas a 360º.

Referente a la materialidad del edificio y a la sostenibilidad, el proyecto busca la integración y respeto con el medio ambiente. Por este motivo, la construcción utiliza materiales naturales de Km0, que son residuos de la misma obra. El 100% de los muros de piedra están hechos a partir de la excavación de la misma obra igual que la tierra de las cubiertas vegetales terminadas con vegetación autóctona.

Garrigues Catalonia oil mill building interior design

Al mismo tiempo, con la voluntad de reducir emisiones de CO2 innecesarias, reduciendo el uso de materiales prescindibles, aprovechamos las propiedades portantes y mecánicas de la roca excavada y la dejamos vista en todo el molino. Este hecho es fundamental ya que su crudeza no solo es un elemento constructivo singular del proyecto sino que el aprovechamiento de la inercia térmica de la misma montaña ha permitido crear un ambiente estable de 18ºC en invierno y verano. Como consecuencia, garantizamos unas condiciones óptimas para la producción del aceite y una reducción enorme del consumo de sistemas activos para la refrigeración.

Todas estas estrategias a nivel proyectual han sido diseñadas para satisfacer el objetivo marcado por la propiedad: generar una experiencia única creando una simbiosis entre la alta gastronomía y una experiencia arquitectónica conmovedora.

Garrigues Catalonia oil mill building design

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues, Catalunya, Spain – Building Information

Nom del projecte / Nombre del proyecto / Project name: El Trull CV_ Un molí entre oliveres / El Trull CV_ Una almazara entre olivos / El Trull CV_ An oil mill between olive trees
Estudi d’arquitectura / Oficina de arquitectura / Office Architecture : Alventosa Morell Arquitectes.
Web: https://www.alventosamorell.com/
Arquitectes / Arquitecto(s) a cargo / Architects in charge: Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa + Xavier Morell
Xarxes socials / Redes sociales / Social media: @alventosamorell
Email / Contact email: [email protected]
Ubicació estudi / Ubicación de la oficina / Studio location: Barcelona

Any de finalització de la construcción / Año finalización construcción / Construction completion year: 2020
Superficie construida / Constructed area (m2): 2542m2
Ubicació / Ubicación / Location: Les Garrigues, Catalunya, Spain
Programa / Program of needs: Un molí d’olí / Una almazara de aceite / An oil mil.

Fotgrafia / Fotografía / Photography
Crèdits fotògraf / Créditos fotógrafo / Photographer credits: Adrià Goula
Web fotògraf / Sitio web fotógrafo / Website photographer: https://www.adriagoula.com/
E-mail / E-mail photographer: [email protected]

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Les Garrigues region, CataloniaCasa GE, Seva, Osona, Catalonia home images / information received 070324

Location: Cuadrat Valley estate, Les Garrigues, Catalunya, northeast Spain, southwestern Europe

Architecture in Northeast Spain

Barcelona Architecture Designs – chronological list

Casa GE, Seva, comarca of Osona
Architecture: Alventosa Morell Arquitectes
Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home
photo : Adrià Goula
Casa GE, Seva, Osona

Barcelona Architecture News

Turó de la Peira’s Sports Center, CEM Turó de la Peira, Carrer de Sant Iscle 50-54
Architects: Arquitectura Anna Noguera
Turo de la Peiras Sports Center Barcelona
photo : Daniel Martínez
Turó de la Peira’s Sports Center

Barcelona Architecture Tours – contemporary Catalan city walks by e-architect.

Camp Nou stadium – Nou Parc Barcelona
Design: ON-A architecture
Nou Parc Prensa Barcelona landscape design
image © ON-A
Nou Parc Barcelona landscape design

Guest pavilion 1401, Sa Tuna, Begur, Catalunya
Design: Nordest Arquitectura
Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya
photo : Adrià Goula
House in Sa Tuna, Begur

Barcelona Architecture – key new buildings in the Capital of Catalonia

Comments / photos for the El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Les Garrigues region, Catalonia design by Alventosa Morell Arquitectes in the Cuadrat Valley estate, Garrigues comarca, Catalunya, northeast Spain, page welcome.