Casa GE Seva, Osona home, Modern Catalonia residence, Barcelona rural real estate, Spanish country house photos

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia

17 November 2023

Architecture: Alventosa Morell Arquitectes

Location: Seva, comarca of Osona, Catalonia, northeast Spain

Seva is a village next to the Montseny natural park, just over an hour’s drive from Barcelona

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home

Photos by Adrià Goula

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home, Spain

English:

The project is located in Seva, a village in Osona next to the Montseny natural park. The lot, delimited by two streets, is characterized by its triangular shape, good orientation and a lot of slope.

The clients asked us for a house in which to live in warm, intimate spaces, open to the garden and with low energy demand.

In order to satisfy the demands of the clients, the project is based on two strategies. The first of them is to place the house on the high and flat part of the plot, locating the access to the north and eliminating unnecessary earthworks.

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home

The second strategy has been to create a structural and constructive system that makes it possible to create a diaphanous space in which to place the main parts of the house but, at the same time, to generate intimacy with respect to the neighbouring houses located on the upper street, to the north of the plot.

In order to achieve these objectives, a structural system of wooden porticos has been created to generate two distinct spaces: the wet and closed spaces located to the north under a flat roof and the rest of the spaces located on an inclined roof. The inclined porches modulate a diaphanous space where we find the porch, the living room, the dining room, the kitchen and the bedrooms successively. All of them open to the south and to the garden, which allows you to enjoy the views and the solar radiation.

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home

In order to emphasize the light structure that supports the house, the ceramic facades that help us to generate a massive character and more intimate with respect to the neighbours, only reach the height of the window sills. Instead, a large hat as a roof and wooden facade becomes the rest of the house’s envelope. This hat is emphasized both outside and inside the house. Inside, the pine wood cover and the skylights separate us from the construction facade. On the other hand, on the outside, a ventilated black-tinted wooden facade and the roof of black tiles create a hat that seems to float on top of the ceramic work.

The bioclimatic design based on solar capture located in the south, solar protection during the summer, the use of an envelope with high thermal performance and cross ventilation (generated from the main facade and the skylights that separate us the sloping roof of the flat roof) has allowed us to greatly reduce the energy demand. For this reason, we have been able to eliminate cooling systems and enjoy thermal comfort in winter through a single pellet stove.

In order to reduce the CO2 emissions linked to the construction of the house (ecological footprint) we have opted for the following strategies:

1.- Wood as the main element in: roof, windows, interior coverings and facade finishes. All with PEFC certificate.
2.- Cellulose isolation.
3.- Ceramic work fired with biomass.
4.- Preserve the existing trees.

Descripció del Projecte / Descripción del proyecto / Description of the project

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home

Català:

El projecte s’ubica a Seva, una població d’Osona al costat del parc natural del Montseny. El solar, delimitat per dos carrers, es caracteritza per tenir forma triangular, bona orientació i molta pendent.

Els clients ens van demanar una casa on viure en espais càlids, íntims, oberts al jardí i de baixa demanda energètica.

Per tal de satisfer les demandes dels clients el projecte es basa en dues estratègies. La primera d’elles és situar la casa a la part alta i plana de la parcel·la, situant l’accés al nord i eliminant els moviments de terres innecessaris.

La segona estratègia ha estat crear un sistema estructural i constructiu que permeti crear un espai diàfan on ubicar les peces principals de la casa però, al mateix temps, generar intimitat respecte les cases veïnes situades al carrer superior, al nord de la parcel·la.

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home interior design

Per tal d’assolir aquests objectius s’ha creat un sistema estructural de pòrtics de fusta que generen dos espais diferenciats: els espais humits i tancats situats al nord sota una coberta plana i la resta d’espais situats en una coberta inclinada. Els pòrtics inclinats modulen un espai diàfan on hi trobem el porxo, la sala d’estar, el menjador, cuina i habitacions de manera successiva. Tots ells oberts a sud i al jardí fet que permet gaudir de les vistes i la radiació solar.

Per tal d’emfatitzar l’estructura lleugera que sustenta la casa, les façanes ceràmiques que ens ajuden a generar un caràcter petri i més íntim respecte els veïns, només arriben fins a l’alçada de la llinda de les finestres. En canvi un gran barret a mode de coberta i façana de fusta es converteix en la resta de l’envolupant de la casa. Aquest barret s’emfatitza tant a l’exterior com l’interior de la casa. A l’interior la coberta de fusta de pi i les lluernes ens separen de la façana d’obra. En canvi a l’exterior una façana ventilada de fusta tintada en negre i la coberta de teules negres remarquen la voluntat de crear aquest barret que sembla flotar sobre l’obra ceràmica.

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home bathroom

El disseny bioclimàtic basat en la captació solar situada al sud, la protecció solar durant l’estiu, l’ús d’un envolupant d’altes prestacions tèrmiques i la ventilació creuada (generada a partir de la façana principal i les lluernes que ens separen la coberta inclinada de la coberta plana) ens ha permès reduir molt la demanda energètica. Per aquest motiu hem pogut prescindir de sistemes de refrigeració i gaudir del confort tèrmic al hivern mitjançant una única estufa de pelets.

Per tal de reduir les emissions de CO2 vinculades a la construcció de la casa (petjada ecològica) hem optat per les següents estratègies:

1.- Fusta com element principal en: coberta, finestres, revestiments interiors i acabats de façana. Tot amb certificat PEFC.
2.- Aïllament de cel·lulosa.
3.- Obra ceràmica cuita amb biomassa.
4.- Preservar els arbres existents.

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home

Castellano:

El proyecto se ubica en Seva, una población de Osona junto al parque natural del Montseny. El solar, delimitado por dos calles, se caracteriza por tener forma triangular, buena orientación y mucha pendiente.

Los clientes nos pidieron una casa con espacios cálidos, íntimos, abiertos al jardín y de baja demanda energética.

Para satisfacer las demandas de los clientes, el proyecto se basa en dos estrategias. La primera de ellas es situar la casa en lo alto y llano de la parcela, situando el acceso al norte y eliminando los movimientos de tierras innecesarios.

La segunda estrategia ha sido crear un sistema estructural y constructivo que permita crear un espacio diáfano en el que ubicar las piezas principales de la casa pero, al mismo tiempo, generar intimidad respecto a las casas vecinas situadas en la calle superior, al norte de la parcela.

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home

Para conseguir estos objetivos se ha creado un sistema estructural de pórticos de madera que generan dos espacios diferenciados: los espacios húmedos y cerrados situados en el norte bajo una cubierta plana y el resto de espacios situados en una cubierta inclinada. Los pórticos inclinados modulan un espacio diáfano donde encontramos el porche, la sala de estar, el comedor, cocina y habitaciones de forma sucesiva. Todos ellos abiertos a sur y al jardín lo que permite disfrutar de las vistas y la radiación solar.

Con el fin de enfatizar la estructura ligera que sustenta la casa, las fachadas cerámicas que nos ayudan a generar un carácter pétreo y más íntimo respecto a los vecinos, sólo llegan hasta la altura del dintel de las ventanas. En cambio, un gran sombrero a modo de cubierta y fachada de madera se convierte en el resto de la envolvente de la casa. Este sombrero se enfatiza tanto en el exterior como en el interior. En el interior la cubierta de madera de pino y los tragaluces nos separan de la fachada de obra. En cambio, en el exterior una fachada ventilada de madera tintada en negro y la cubierta de tejas negras remarcan la voluntad de crear este sombrero que parece flotar sobre la obra cerámica.

El diseño bioclimático basado en la captación solar situada en el sur, la protección solar durante el verano, el uso de un envolvente de altas prestaciones térmicas y la ventilación cruzada (generada a partir de la fachada principal y los lucernarios que nos separan la cubierta inclinada de la cubierta plana) nos ha permitido reducir mucho la demanda energética. Por este motivo hemos podido prescindir de sistemas de refrigeración y disfrutar del confort térmico en invierno mediante una única estufa de pellets.

Para reducir las emisiones de CO2 vinculadas a la construcción de la casa (huella ecológica) hemos optado por las siguientes estrategias:

1.- Madera como elemento principal en: cubierta, ventanas, revestimientos interiores y acabados de fachada. Todo con certificado PEFC.
2.- Aislamiento de celulosa.
3.- Obra cerámica cocida con biomasa.
4.- Preservar los árboles existentes.

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home, Spain – Building Information

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home site plan

Informació General / Información general / General information:

Nom del projecte / Nombre del proyecto / Project name: Casa GE / GE house.
Estudi d’arquitectura / Oficina de arquitectura / Office Architecture : Alventosa Morell Arquitectes.
Web: https://www.alventosamorell.com/
Xarxes socials / Redes sociales / Social media: @alventosamorell
Email / Contact email : [email protected]
Ubicació estudi / Ubicación de la oficina / Studio location: Barcelona
Any de finalització de la construcción / Año finalización construcción / Construction completion year: 2020
Superficie construida / Constructed area (m2): 110,80m2
Ubicació / Ubicación / Location: Osona, Catalunya.
Programa / Program of needs: Habitatge unifamiliar / Vivienda unifamiliar / single-family housing.

Arquitectes / Arquitecto(s) a cargo / Architects in charge: Marc Alventosa + Xavier Morell
E-mail architects in charge: [email protected]

Fotgrafia / Fotografía / Photography
Crèdits fotògraf / Créditos fotógrafo / Photographer credits: Adrià Goula
Web fotògraf / Sitio web fotógrafo / Website photographer: https://www.adriagoula.com/
E-mail / E-mail photographer: [email protected]

Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home images / information received 161123

Location: Seva, Osona, Catalunya, northeast Spain, southwestern Europe

Architecture in Northeast Spain

Barcelona Architecture Designs – chronological list

El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues (comarca), Catalunya, northeast Spain
Architecture: Alventosa Morell Arquitectes
El Trull CV, Cuadrat Valley estate, Garrigues, Catalonia
photo : Adrià Goula
El Trull CV, Cuadrat Valley estate

Barcelona Architecture News

Turó de la Peira’s Sports Center, CEM Turó de la Peira, Carrer de Sant Iscle 50-54
Architects: Arquitectura Anna Noguera
Turo de la Peiras Sports Center Barcelona
photo : Daniel Martínez
Turó de la Peira’s Sports Center

Barcelona Architecture Tours – contemporary Catalan city walks by e-architect.

Camp Nou stadium – Nou Parc Barcelona
Design: ON-A architecture
Nou Parc Prensa Barcelona landscape design
image © ON-A
Nou Parc Barcelona landscape design

Guest pavilion 1401, Sa Tuna, Begur, Catalunya
Design: Nordest Arquitectura
Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya
photo : Adrià Goula
House in Sa Tuna, Begur

Barcelona Architecture – key new buildings in the Capital of Catalonia

Comments / photos for the Casa GE, Seva, Osona, Catalonia home design by Mag Arquitectes page welcome